برنامه سالانه مدارس

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس

در کنار موارد جزئی که در بالا توضیح داده شد یکسری امور هستند که نیازمند تغییر و تحولاتی قوی تر و موثر تر می باشند. این امور نیازمند فعالیت هایی در راستای بهبود و تقویت شاخص های مدارس و توسعه و گسترش آنان حتما می بایست در قالب برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده صورت بگیرند.که در این برنامه منظم و از پیش تعیین شده باید کلیه اقدامات و همچنین شاخص ها دقیق و منظم نوشته شده باشند. همچنین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار هم می بایست در نظر گرفته شود.در واقع در برنامه سالانه و تقویم اجرایی می بایست مدیران به کمک امکانات موجود و ظرفیت های مدرسه و همچنین منابع در دسترس برنامه عملیاتی خود را تدوین و در اختیار اداره آموزش و پرورش به منظور بررسی و تایید قرار دهند.

جهت مشاهده فایل ها و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود و مشاهده نمونه های آماده

انواع برنامه سالانه به تفکیک پست سازمانی

علاوه بر مدیران مدارس سایر کارکنان مدرسه و حتی اداره آموزش و پرورش به تدوین و نگارش برنامه سالانه می پردازند. برنامه های عوامل آموزشی و پرورشی که برنامه سالانه و تقویم اجرایی آنها می بایست در دسترس آموزش و پرورش در راستای بازبینی و تایید قرار گیرد عبارتند از :

 1. برنامه سالانه مدیر
 2. برنامه عمل مدیر
 3. برنامه سالانه معاون آموزشی
 4. برنامه سالانه معاون پرورشی
 5. برنامه سالانه مربی پرورشی
 6. برنامه سالانه معاون اجرایی
 7. برنامه سالانه معاون فناوری
 8. برنامه سالانه مشاور
 9. برنامه سالانه مربی بهداشت
 10. برنامه سالانه آموزگار
 11. تقویم اجرایی مدیر
 12. تقویم اجرایی معاون آموزشی
 13. تقویم اجرایی معاون پرورشی
 14. تقویم اجرایی مربی پرورشی
 15. تقویم اجرایی معاون اجرایی
 16. تقویم اجرایی معاون فناوری
 17. تقویم اجرایی مشاور
 18. تقویم اجرایی مربی بهداشت
 19. تقویم اجرایی آموزگار

دانلود و مشاهده نمونه های آماده